Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»

Псалом 77 читать:

Ра́зума Аса́фу.

1 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. 
2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. 
3 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: 
4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеща́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. 
5 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, 
6 я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: 
7 да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. 
8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. 
9 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: 
10 не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. 
11 И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им 
12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. 
13 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. 
14 И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. 
15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, 
16 и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. 
17 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 
18 и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. 
19 И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? 
20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? 
21 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, 
22 я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. 
23 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 
24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. 
25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. 
26 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 
27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 
28 И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. 
29 И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. 
30 Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: 
31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 
32 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. 
33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. 
34 Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: 
35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. 
36 И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: 
37 се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. 
38 То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. 
39 И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. 
40 Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? 
41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, 
42 и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, 
43 я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 
44 и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. 
45 Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 
46 И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. 
47 Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, 
48 и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 
49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние А́нгелы лю́тыми. 
50 Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, 
51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. 
52 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, 
53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. 
54 И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. 
55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. 
56 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, 
57 и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, 
58 и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. 
59 Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 
60 и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. 
61 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 
62 и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. 
63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; 
64 свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. 
65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, 
66 и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. 
67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 
68 и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, 
69 и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. 
70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. 
71 От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. 
72 И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»
Рукописаная Псалтирь следованная. Разворот. Собрание рукописных книг Д. В. Пискарева

Псалом 77 на русском:

В наставление, Асафа, 77.

1 Внемли, народ Мой, закону Моему, приклони ухо твое к словам уст Моих! 
2 Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира. 
3 То, что слышали мы и познали, что отцы наши поведали нам, 
4 Не утаится от потомков их; возвещу славу Господню, силу Его и чудеса, сотворенные Им. 
5 Даровал Он откровение Иакову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать его сыновьям своим, 
6 Да познают потомки, сыновья, еще не рожденные, и возрастут они, и поведают также сынам своим. 
7 Да возложат на Бога упование свое и не забудут деяний Божьих, исполнять будут заповеди Его! 
8 Да не будут, подобно отцам их, родом строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце своем и не был верен Богу духом своим. 
9 Сыны Ефремовы, что напрягают луки и стреляют, обратились в бегство в день битвы; 
10 Не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его; 
11 И забыли благодеяния Его и чудеса Его, что явил Он им. 
12 Чудеса, что сотворил Он пред отцами их на земле Египетской, на поле Танеос; 
13 Разверз Он море и, как по суше, провел их; остановил воды, собрав их, словно в мехи; 
14 И облако Его вело их днем, и всю ночь вел их столп огненный. 
15 Расторг Он камень в пустыне и напоил их, точно из бездны великой; 
16 И источил воду из камня, извел потоки водные. 
17 Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной; 
18 И искушали Бога в сердцах своих, испрашивая пищи, угодной им. 
19 И клеветали они на Бога и говорили: «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне? 
20 Хотя ударил Моисей по камню, и потекли воды, и разлились потоки, но разве может Бог дать хлеб? Или даровать трапезу народу Своему?» 
21 Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, излился гнев на Израиля; 
22 Ибо не веровали они Богу, и не ждали от Него спасения. 
23 И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата небес; 
24 И обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный даровал им. 
25 Хлеб ангельский вкушал человек; насытились они пищей. 
26 Поднял Господь ветер южный, и навел силою Своею ветер юго-западный; 
27 И обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской, птиц пернатых. 
28 И падали они среди стана их, вокруг шатров их. 
29 И люди ели и пресытились, Он исполнил желание их; 
30 Получили они желанное; но была еще пища в устах у них, 
31 Когда разразился гнев Божий над ними, и убил многих из них, и Господь низверг знатных Израиля. 
32 Но они продолжали грешить и не уверовали в чудеса Его; 
33 Исчезали в суете дни их, и быстро проходили годы их.
34 Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались к Богу и уже с утра взывали к Нему. 
35 И вспоминали, что Бог – Податель помощи, Всевышний – Избавитель их. 
36 И говорили о любви к Нему устами своими, языком своим лгали Ему. 
37 Сердце же их не было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его. 
38 Но Он милостивый, очищал их от грехов и не губил их, много раз отвращал от них ярость Свою, умеряя пламя гнева Своего. 
39 И помнил Он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется. 
40 Сколько раз оскорбляли Его в пустыне, вызывали гнев Его в земле безводной! 
41 То обращались они к Богу, то испытывали Его, Святого Израилева оскорбляли; 
42 И позабыли деяния рук Его, свершенные в день, когда избавил Он их от руки угнетателя; 
43 Как явил Он в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Танеос; 
44 Обратил Он в кровь реки Египтян и источники их, лишив их питья. 
45 Послал на Египтян песьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они им. 
46 И предал ядовитой росе плоды их, и нивы их – саранче. 
47 Побил градом виноград их, и смоковницы их морозом; 
48 Истребил градом скот их, а имущество их – огнем. 
49 Обрушил на них гнев ярый Свой, ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных. 
50 Проложил путь гневу Своему и не пощадил душ их, и навел мор на стада их; 
51 И поразил первенцев всего живого в земле Египетской, начатки трудов людских в селениях Хамовых. 
52 И поднял, словно овец, народ Свой, и повел его, словно стадо, в пустыне; 
53 И направлял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море. 
54 И возвел их на гору святыни Своей, на гору, что стяжала десница Его. 
55 И изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал ему землю их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колена Израилевы. 
56 Но искушали и оскорбляли они Бога Всевышнего и откровений Его не хранили; 
57 И отвратились они, отступили от Бога, подобно отцам своим; стали негодными, как треснувший лук. 
58 И прогневали Его на холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. 
59 Услышал Бог, и гневно воззрел, и унизил Он Израиль; 
60 И отверг Он скинию Силомскую, жилище, где обитал Он среди народа; 
61 И отдал в плен силу их, и красу их в руки врагов; 
62 И предал мечу народ Свой, и достояние Свое презрел. 
63 Юношей их истребил огонь, погибли девы их и не оплаканы были; 
64 Священники их пали от меча, и некому стало оплакивать вдов. 
65 Но восстал, словно ото сна, Господь, будто властелин, шумный от вина; 
66 И обратил врагов Своих вспять, поношению вечному предал их; 
67 И отверг жилище Иосифа, и колено Ефремово не избрал; 
68 Избрал Он колено Иудово, гору Сион, возлюбленную Им. 
69 И сделал неприступным, как логово единорога, святилище Свое; на земле основал его навеки. 
70 И избрал Давида, раба Своего, взял его от пастбищ овчих; 
71 От стад овчих взял его пасти Иакова, раба Своего, и Израиль, достояние Свое; 
72 И пас их Давид в незлобии сердца своего и рукою своею мудро направлял их.

Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»
"Боже, кто уподобится тебе..." Рукописная Псалтирь следованная.
Собрание рукописных книг Д. В. Пискарева

Псалом 77 слушать:


И забыша благодеяния Его.

Хотя много видели благодеяний, однако же все это изринули из памяти. Доказательством же этому служит то, что предали Пилату, забыли, как приходил ко всякому из них, благодетельствуя и исцеляя обладаемых диаволом. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы

0
3
Сохранить
Поделиться: