Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему» – Православный журнал «Фома»
Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»

Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»

Приблизительное время чтения: 12 мин.

Код для вставки
Код скопирован

Псалом 77 читать:

Ра́зума Аса́фу

1 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. 2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. 3 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: 4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. 5 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, 6 я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: 7 да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. 8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. 9 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: 10 не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. 11 И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им 12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. 13 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. 15 И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. 15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, 16 и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. 17 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 18 и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. 19 И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? 20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? 21 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, 22 я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. 23 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. 25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. 26 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 28 И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. 29 И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. 30 Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: 31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 32 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. 33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. 34 Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: 35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. 36 И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: 37 се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. 38 То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. 39 И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. 40 Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? 41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, 42 и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, 43 я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 44 и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. 45 Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 46 И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. 47 Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, 48 и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. 50 Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, 51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. 52 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, 53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. 54 И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. 55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. 56 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, 57 и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, 58 и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. 59 Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 60 и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. 61 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 62 и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. 63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; 64 свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. 65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, 66 и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. 67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 68 и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, 69 и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. 70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. 71 От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. 72 И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»
Рукописаная Псалтирь следованная. Разворот. Собрание рукописных книг Д. В. Пискарева

Псалом 77 на русском:

Учение Асафа.

1 Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.

2 Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.

3 Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 

4 не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.

5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, 

6 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям,- 

7 возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, 

8 и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.

9 Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани: 

10 они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его; 

11 забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.

12 Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан: 

13 разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною; 

14 и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня; 

15 рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны; 

16 из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.

17 Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне: 

18 искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, 

19 и говорили против Бога и сказали: "может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?"

20 Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. "Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?"

21 Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля 

22 за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.

23 Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, 

24 и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.

25 Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.

26 Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею 

27 и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых: 

28 поверг их среди стана их, около жилищ их,- 

29 и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.

30 Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, 

31 гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.

32 При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.

33 И погубил дни их в суете и лета их в смятении.

34 Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, 

35 и вспоминали, что Бог - их прибежище, и Бог Всевышний - Избавитель их, 

36 и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним; 

37 сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.

38 Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:

39 Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.

40 Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой! 

41 и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева, 

42 не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, 

43 когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан; 

44 и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить; 

45 послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их; 

46 земные произрастения их отдал гусенице и труд их - саранче; 

47 виноград их побил градом и сикоморы их - льдом; 

48 скот их предал граду и стада их - молниям; 

49 послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;

50 уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве; 

51 поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых; 

52 и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею; 

53 вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море; 

54 и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его; 

55 прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.

56 Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли; 

57 отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук; 

58 огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.

59 Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля; 

60 отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками; 

61 и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага, 

62 и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.

63 Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен; 

64 священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.

65 Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, 

66 и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их; 

67 и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал, 

68 а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.

69 И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек, 

70 и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих 

71 и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.

72 И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.

Псалом 77 «Внемлите, людие мои, закону моему»
"Боже, кто уподобится тебе..." Рукописная Псалтирь следованная.
Собрание рукописных книг Д. В. Пискарева

Псалом 77 слушать:


И забыша благодеяния Его.

Хотя много видели благодеяний, однако же все это изринули из памяти. Доказательством же этому служит то, что предали Пилату, забыли, как приходил ко всякому из них, благодетельствуя и исцеляя обладаемых диаволом. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы

Читайте также:

Что такое Псалтирь

Почему в Псалтири столько проклятий и жестокости?

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 голосов, средняя: 1,00 из 5)
Загрузка...
23 сентября 2021
Теги:
Поделиться:

    Отменить ежемесячное пожертвование вы можете в любой момент здесь