Псалом 17: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя»

Псалом 17 читать:

1 В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пе́сни сея́, в день, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от ру́ки всех враг его́, и из ру́ки Сау́ли, и рече́:
2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. 
3 Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. 
4 Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. 
5 Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, 
6 боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. 
7 И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. 
8 И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. 
9 Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. 
10 И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. 
11 И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. 
12 И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. 
13 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. 
14 И возгреме́ с небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. 
15 Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. 
16 И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 
17 Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. 
18 Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 
19 Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. 
20 И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. 
21 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. 
22 Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. 
23 Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. 
24 И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. 
25 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. 
26 С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 
27 и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 
28 Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. 
29 Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. 
30 Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. 
31 Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. 
32 Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? 
33 Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. 
34 Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. v35 Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. 
36 И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. 
37 Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. 
38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 
39 Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. 
40 И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. 
41 И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. 
42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. 
43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. 
44 Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. 
45 В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 
46 Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. 
47 Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. 
48 Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. 
49 Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. 
50 Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 
51 велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Псалом 17 на русском:

1 В конец, слуги Господня Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, 17.
2 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! 
3 Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Податель помощи, уповаю на Него! Защитник мой, в Нем спасение мое, Заступник мой! 
4 Восхваляя, призову Господа и спасусь от врагов моих. 
5 Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. 
6 Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. 
7 Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал; и услышал Он из храма святого Своего голос мой, вопль мой достиг слуха Его. 
8 И поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. 
9 Восклубился дым от гнева Его, и огонь от лица Его воспламенился; угли возгорались от Него. 
10 И приклонил Он небеса и снизошел; и мрак под ногами Его. 
11 И воссел на Херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра. 
12 И соделал тьму покровом Своим; окрест Него – обитель Его; темна вода в облаках поднебесных. 
13 В блеске молний проносились пред Ним облака, град и угли пламенные. 
14 И возгремел с Небес Господь, Всевышний издал глас Свой. 
15 Ниспослал Он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятенье. 
16 И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. 
17 Он простер десницу Свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих. 
18 Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. 
19 Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь – опора моя. 
20 И вывел Он меня на простор; избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. 
21 И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне; 
22 Ибо хранил я пути Господни и не был нечестивцем пред Богом моим. 
23 Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я. 
24 И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония. 
25 И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. 
26 С праведным поступишь Ты по правде Твоей, и с мужем неповинным – по безвинности его; 
27 И с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым – по лукавству его. 
28 Ибо Ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь; 
29 Ибо Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Боже мой, озаришь тьму мою. 
30 Ибо Тобою избавлюсь я от искушения и с Богом моим преодолею стену. 
31 Бог мой! Непорочен путь Его; слова Господни пламенны; Защитник Он всех уповающих на Него. 
32 Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? 
33 Бог препоясал меня силою и соделал непорочным путь мой; 
34 Укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты возвел меня. 
35 Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои. 
36 И даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня; и наставление Твое исправит меня, наставление Твое меня научит. 
37 Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. 
38 Преследовать буду врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут! 
39 Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои! 
40 И препоясал Ты меня силою на битву, поверг предо мной всех восстающих на меня. 
41 И врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. 
42 Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их. 
43 И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути, растопчу их! 
44 Избавил Ты меня от распрей человеческих; поставил меня главою народов. Племена, которых я не знал, подчинились мне: 
45 Прослышав обо мне, изъявили покорность. Но изменили мне чужеземцы. 
46 Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. 
47 Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня. 
48 Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы! 
49 Избавитель мой от врагов моих яростных! Над восстающими вознесешь Ты меня, от мужа неправедного избавишь меня. 
50 Посему прославлю Тебя средь народов, Господи, и имя Твое воспою. 
51 Возвеличил Ты спасенного Тобою царя и творишь милость помазаннику Своему Давиду и потомству его вовеки.

Псалом 17 слушать:


Псалом 17 смысл молитвы:

Семнадцатый псалом составляет неотъемлемую часть Псалтири — и в то же время полностью входит во Вторую книгу Царств.
Вероятно, он был важной вехой не только в жизни самого пророка Давида, но и всего Израиля. Так что псалом этот можно отнести к числу исторических.0
2
Сохранить
Поделиться: