Псалтирь - Православный журнал «Фома»
Помочь

Псалтирь

Если не успокаивается душа — прочитай 50-й Псалом

50-й псалом царя Давида. В чем его смысл? Почему его нужно читать, когда на душе неспокойно? На эти и другие вопросы читателя журнала «Фома» отвечает протоиерей Игорь Гагарин в проекте «Тет-а-тет». Подпишитесь на плейлист проекта: «Тет-а-тет» — видеопроект журнала «Фома». Тут мы остро и интересно говорим со священником на актуальные темы. Вместе отвечаем на вопросы…

14.02.2023
0
0
Псалом 143 «Благословен Господь, твердыня моя»

Псалом 143 «Благословен Господь, твердыня моя»

Псалом 143 читать: Псало́м Дави́ду, к Голиа́фу. 1 Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, пе́рсты моя́ на брань. 2 Ми́лость моя́ и прибе́жище мое́, Засту́пник мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и на Него́ упова́х: повину́яй лю́ди моя́ под мя. 3 Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся еси́ eму́? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eгó? 4 Челове́к суете́ уподо́бися:…

04.10.2022
1
1
Псалом 144 «Буду превозносить Тебя, Боже мой»

Псалом 144 «Буду превозносить Тебя, Боже мой»

Псалом 144 читать: Хвала́ Дави́ду. 1 Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 2 На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 3 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. 4 Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. 5 Великоле́пие сла́вы святы́ни…

04.10.2022
0
4
Псалом 145 «Хвали, душа моя, Господа»

Псалом 145 «Хвали, душа моя, Господа»

Псалом 145 читать: Аллилу́иа, Агге́а и Заха́рии. 1 Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. 2 Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. 3 Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. 4 Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. 5 Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, 6 сотво́ршаго…

04.10.2022
1
4
Псалом 146 «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему»

Псалом 146 «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему»

Псалом 146 читать: Аллилу́иа. 1 Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. 2 Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собере́т. 3 Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и обязу́яй сокруше́ния их. 4 Исчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй. 5 Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, и ра́зума Его́ несть числа́, 6 Прие́мляй кро́ткия Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́. 7 Начни́те Го́сподеви во испове́дании, по́йте Бо́гови…

04.10.2022
0
0
Что такое Псалтирь?

Что такое Псалтирь?

Для многих христиан Псалтирь занимает едва ли не второе место по частоте чтения после Евангелия, а важность и значение этой книги в истории формирования и сложившемся чинопоследовании церковных богослужений трудно переоценить. Она — единственная книга Ветхого Завета, полностью включенная в богослужение Православной Церкви. Псалмы пронизывают весь богослужебный строй Церкви и занимают значительное место в частной,…

07.07.2022
0
1
Псалом 24 «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой»

Псалом 24 «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой»

Псалом 24 читать: Псало́м Дави́ду. 1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́…

15.04.2022
0
1

Псалом 7 «Господи Боже мой, на Тя уповах»

Псалом 7 читать: 1 Псало́м Дави́ду, его́же воспе́т Го́сподеви о словесе́х Хуси́евых, сы́на Иемени́ина. 2 Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя: 3 да не когда́ похи́тит я́ко лев ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу. 4 Го́споди Бо́же мой, а́ще сотвори́х сие́, а́ще есть непра́вда в руку́ мое́ю, 5 а́ще возда́х воздаю́щым ми зла,…

08.09.2021
0
0
Псалом 6 «Господи, да не яростию Твоею обличиши мене»

Псалом 6 «Господи, да не яростию Твоею обличиши мене»

Псалом 6 читать: 1 В коне́ц, в пе́снех о осмо́м, псало́м Дави́ду. 2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. 4 И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? 5 Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. 6 Я́ко несть в сме́рти…

08.09.2021
0
0
Псалом 4 «Внегда призвати ми»

Псалом 4 «Внегда призвати ми»

Псалом 4 читать: 1 В коне́ц, в пе́снех псало́м Дави́ду.2 Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. 3 Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? 4 И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. 5 Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете…

08.09.2021
0
0
Псалом 3 «Господи, что ся умножиша стужающии ми?»

Псалом 3 «Господи, что ся умножиша стужающии ми?»

Псалом 3 читать: 1 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на своего́. 2 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, 3 мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. 4 Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. 5 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. 6 Аз усну́х, и…

08.09.2021
0
1
Псалом 2 «Вскую шаташася языцы»

Псалом 2 «Вскую шаташася языцы»

Псалом 2 читать: Псало́м Дави́ду. 1 Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? 2 Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. 3 Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. 4 Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. 5 Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. 6 Аз же поста́влен есмь Царь от…

08.09.2021
0
0
Загрузить ещё