Псалом 68 «Спаси, мя, Боже, яко внидоша воды до души моея» - Православный журнал «Фома»
Псалом 68 «Спаси, мя, Боже, яко внидоша воды до души моея»

Псалом 68 «Спаси, мя, Боже, яко внидоша воды до души моея»

Приблизительное время чтения: 7 мин.

Код для вставки
Код скопирован

Псалом 68 читать:

1 В коне́ц, о изме́ншихся, псало́м Дави́ду

2 Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. 3 Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. 4 Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. 5 Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. 6 Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. 7 Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. 8 Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. 9 Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. 10 Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. 11 И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, 12 и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. 13 О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. 14 Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. 15 Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. 16 Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. 17 Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. 18 Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. 19 Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. 20 Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и срамоту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. 21 Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. 22 И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. 23 Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. 24 Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. 25 Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. 26 Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. 27 Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. 28 Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. 29 Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. 30 Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. 31 Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: 32 и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. 33 Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. 34 Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. 35 Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. 36 Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, 37 и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

Псалом 68 на русском:

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, 

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, 

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня; 

11 и плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне; 

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею; 

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего; 

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод; 

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня; 

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею; 

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда; 

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их; 

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, 

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою; 

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии, 

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога, 

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них; 

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его, 

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

Псалом 68 слушать:


«И положих одеяние мое вретище, и бых им в притчу». Об этом скорблю, и постом изнуряю тело; но и сие обратилось для них в повод к смеху. Сам себя мучу и одевшись во вретище, принимаю на себя печальный вид, но беззаконные и это приняли для себя за повод к осмеянию. Толкование на сто пятьдесят псалмов, блаженный Феодорит Кирский

Читайте также:

Что такое Псалтирь

Почему в Псалтири столько проклятий и жестокости?

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 голосов, средняя: 5,00 из 5)
Загрузка...
4 ноября 2021
Теги:
Поделиться:

    Отменить ежемесячное пожертвование вы можете в любой момент здесь