Псалом 108 «Боже, хвалы моея не премолчи»

Псалом 108 читать:

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1 Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 
2 я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 
3 и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 
4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 
5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. 
6 Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю eго́. 
7 Внегда́ суди́тися eму́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва eго́ да бу́дет в грех. 
8 Да бу́дут дни́е eго́ ма́ли, и епи́скопство eго́ да прии́мет ин: 
9 да бу́дут сы́нове eго́ си́ри, и жена́ eго́ вдова́: 
10 дви́жущеся да преселя́тся сы́нове eго́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 
11 Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть eго́, и да восхи́тят чужди́и труды́ eго́. 
12 Да не бу́дет eму́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ eго́. 
13 Да бу́дут ча́да eго́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя eго́. 
14 Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц eго́ пред Го́сподем, и грех ма́тере eго́ да не очи́стится. 
15 Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 
16 Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 
17 И возлюби́ кля́тву, и прии́дет eму́, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. 
18 И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу eго́, и я́ко еле́й в ко́сти eго́. 
19 Да бу́дет eму́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. 
20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. 
21 И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. 
22 Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. 
23 Я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. 
24 Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. 
25 И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 
26 Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, 
27 и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. 
28 Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 
29 Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. 
30 Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́, 
31 я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.

Псалом 108 на русском:

В конец, псалом Давида, 108.

1 Боже, не безмолвствуй, когда я восхвалю Тебя! 
2 Ибо уста грешника, уста лукавого на меня отверзлись, оклеветали меня языком лукавым, 
3 Словами ненависти опутали меня и ополчились на меня напрасно. 
4 Вместо того, чтобы любить меня, оболгали меня, а я молился Богу; 
5 И воздали мне злом за добро, и ненавистью за любовь мою. 
6 Подчини врага грешнику, и диавол да станет рядом с ним! 
7 Когда будет он судим, да выйдет осужден, и молитва его да будет ему во грех! 
8 Да будут дни его кратки, и достоинство его да примет иной! 
9 Да станут сыновья его сиротами, а жена его вдовою! 
10 Да скитаются непрестанно сыновья его и просят подаяния, и да изгнаны будут из домов своих! 
11 Да взыщет взаимодавец все имущество его, и чужие да расхитят плоды трудов его! 
12 Да не будет ему заступника, и никто да не окажет милости сиротам его! 
13 Да постигнет детей его погибель, в одном поколении да изгладится имя его! 
14 Да помянет Господь беззакония отцов его, и да не простит греха матери его! 
15 Да будут их грехи всегда пред Господом, и да истребится с земли память о них, 
16 За то, что не захотел враг мой сотворить милость и преследовал человека бедного, убогого и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. 
17 И заслужил он проклятие, и падет на него; и не восхотел он благословения, и отступит от него. 
18 И облечется он проклятием, словно одеждой, и проникнет оно, как вода, в утробу его и, словно елей, в кости его; 
19 Да будет оно ему, словно одежда, что носит он, и как пояс, каким опоясывается! 
20 Такова участь тех, кто клевещет на меня пред Господом и говорит дурное о душе моей! 
21 Но Ты, Господи, Господи, защити меня во имя Твое, по благой милости Твоей! 
22 Избавь меня, ибо я беден и убог, и сердце мое содрогнулось во мне! 
23 Как тень бегущая, исчезаю; как саранчу, гонят меня. 
24 Колена мои ослабели от поста, и тело мое изнемогло без елея. 
25 И стал я посмешищем для врагов моих; глядя на меня, кивают они головами. 
26 Помоги мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей! 
27 И да познают они силу руки Твоей, и Ты, Господи, это сотворишь! 
28 Проклянут они меня, а Ты благословишь; восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой возвеселится. 
29 Да облекутся позором те, кто клевещет на меня, и оденутся, словно одеждою, стыдом своим! 
30 Возглашу славу Господу устами моими, среди множества людей восхвалю Его; 
31 Ибо явился Он мне убогому, спасти от гонителей душу мою.

Псалом 108 слушать:

Давид в псалме 108 указывает на несправедливость преследования и на жестокость врагов. Давид изображает в псалме тяжесть своего положения, предстает несправедливо и жестоко преследуемым праведником. Псалом включает в себя как молитву к Богу о возмездии врагам за предательство и жестокость к невинным страдальцам, так и о своем спасении.

0
9
Сохранить
Поделиться: