Помянник о живых и усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы Правосла́вныя, во иере́йстем же и при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в вечных Твоих обителях со святыми упокой.

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена), и все́х сро́дников по пло́ти: и прости́ и́х вся́ согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя и́м Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех родных по плоти; и прости все их согрешения вольные и невольные, даруя им Царство Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение.

Помяни́, Го́споди, и вся́ в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде́ лежа́щия и повсю́ду Правосла́вныя Христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет све́т лица́ Твоего́, всели́, и на́с поми́луй, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и жизнь вечную усопших: отцов и братьев наших и сестер, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как Благой и Человеколюбец. Аминь.

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в все́м пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим, и сотвори́ и́м ве́чную па́мять. (Поклон) (Повторяется трижды)

Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения: отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память.

Молитва вдовы

Христе́ Иису́се, Го́споди и Вседержи́телю! Ты́ пла́чущих утеше́ние, си́рых и вдови́ц заступле́ние. Ты́ ре́кл еси́: призови́ Мя́ в де́нь ско́рби твоея́, и изму́ тя́. Во дни́ ско́рби своея́ прибега́ю к Тебе́ а́з и молю́ся Ти́: не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и услы́ши моле́ние мое́, приноси́мое Тебе́ со слеза́ми. Ты́, Го́споди Влады́ко вся́ческих, благоволи́л еси́ сочета́ти мя́ с еди́ным из рабо́в Твои́х, во е́же бы́ти на́м еди́но те́ло и еди́н ду́х; Ты́ да́л еси́ мне́ сего́ раба́, я́ко сожи́теля и защи́тника. Твое́й же благо́й и прему́дрой во́ле изво́лися отъя́ти от мене́ сего́ раба́ Твоего́ и оста́вити мя́ еди́ну. Преклоняюся пред се́ю Твое́ю во́лею и к Тебе́ прибега́ю во дни́ ско́рби моея́: утоли́ печа́ль мою́ о разлуче́нии с рабо́м Твои́м, друго́м мои́м. А́ще отъя́л еси́ его́ от мене́, не отыми́ от мене́ Своея́ ми́лости. Я́ко же не́когда прия́л еси́ вдови́цы две́ ле́пты, та́ко приими́ и сие́ моле́ние мое́. Помяни́, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (и́мя), прости́ ему́ все́ согреше́ния его́, во́льная и нево́льная, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще ве́дением и неве́дением, не погуби́ его́ со беззако́ньми его́ и не преда́ждь ве́чной му́ке, но по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х осла́би и прости́ вся́ согреше́ния его́ и вчини́ его́ со святы́ми Твои́ми, иде́же не́сть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жи́знь безконе́чная. Молю́ и прошу́ Тя́, Го́споди, да́руй ми́ во вся́ дни́ жи́зни моея́ не престава́ти моли́тися о усо́пшем ра́бе Твое́м, и да́же до исхо́да моего́ проси́ти у Тебе́, Судии́ всего́ ми́ра, оставле́ния все́х согреше́ний его́ и вселе́ния его́ в Небе́сныя оби́тели, я́же еси́ угото́вал лю́бящим Тя́. Я́ко а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да; те́м же ве́ру его́, я́же в Тя́, вме́сто де́л ему́ вмени́: я́ко не́сть челове́к, и́же жи́в бу́дет и не согреши́т, Ты́ еди́н кроме́ греха́, и пра́вда Твоя́ – пра́вда во ве́ки. Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ услы́шиши моле́ние мое́ и не отврати́ши лица́ Твоего́ от мене́. Ви́дя вдови́цу, зе́льне пла́чущу, умилосе́рдився, сы́на ея́, на погребе́ние несо́ма, воскреси́л еси́: та́ко умилосе́рдився, утиши́ и ско́рбь мою́. Я́ко же отве́рзл еси́ рабу́ Твоему́ Фео́филу, отше́дшему к Тебе́, две́ри милосе́рдия Твоего́ и прости́л еси́ ему́ прегреше́ния его́ по моли́твам Святы́я Це́ркве Твоея́, вне́мля моли́твам и милостыням супру́ги его́: си́це и а́з молю́ Тя́, приими́ мое́ моле́ние о ра́бе Твое́м и введи́ его́ в жи́знь ве́чную. Я́ко Ты́ еси́ упова́ние на́ше. Ты́ еси́ Бо́г, е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.

Молитва вдовца

Христе́ Иису́се, Го́споди и Вседержи́телю! В сокруше́нии и умиле́нии се́рдца моего́ молю́ся Тебе́: упоко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшия рабы́ Твоея́ (и́мя), в Небе́снем Ца́рствии Твое́м. Влады́ко Вседержи́телю!

Ты́ благоволи́л еси́ супружеский сою́з му́жа и жены́, егда́ ре́кл еси́: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному, сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. Ты́ освяти́л еси́ сою́з се́й во о́браз духо́внаго сою́за Христа́ с Це́рковию. Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ благослови́л еси́ сочета́ти и мене́ си́м святы́м сою́зом с еди́ною из рабынь Твои́х. Твое́й же благо́й и прему́дрой во́ле изво́лися отъя́ти у мене́ сию́ рабу́ Твою́, ю́же да́л еси́ мне́, я́ко помо́щницу и сопутницу жи́зни моея́. Преклоняюся пред се́ю Твое́ю во́лею, и молю́ся Ти́ от всего́ се́рдца моего́, приими́ моле́ние мое́ сие́ о ра́бе Твое́й (и́мя), и прости́ е́й, а́ще согреши́ сло́вом, де́лом, помышле́нием, ве́дением и неве́дением; а́ще земно́е возлюби́ па́че небе́снаго; а́ще о оде́жде и украше́нии те́ла своего́ печеся па́че, не́же о просвеще́нии одея́ния души́ своея́; или́ а́ще небреже о ча́дех свои́х; а́ще преогорчи́ кого́ сло́вом или́ де́лом; а́ще поропта в се́рдце свое́м на бли́жняго своего́ или́ осуди́ кого́ или́ и́но что́ от таковы́х злы́х соде́ла. Вся́ сия́ прости́ е́й, я́ко благи́й и человеколюби́вый: я́ко не́сть челове́к, и́же жи́в бу́дет и не согреши́т. Не вни́ди в су́д с рабо́ю Твое́ю, я́ко созда́нием Твои́м, не осуди́ ю́ по грехо́м ея́ на ве́чныя му́ки, но пощади́ и поми́луй по вели́цей ми́лости Твое́й.

Молю́ и прошу́ Тя́, Го́споди, си́л да́руй ми́ по вся́ дни́ жи́зни моея́ не преставая моли́тися о усопшей ра́бе Твое́й, и да́же до кончи́ны живота́ моего́ проси́ти е́й у Тебе́, Судии́ всего́ ми́ра, оставле́ния согреше́ний ея́. Да я́ко же Ты́, Бо́же, положи́л еси́ на главу́ ея́ вене́ц от ка́мене че́стна, венча́я ю́ зде́ на земли́; та́ко увенча́й ю́ ве́чною Твое́ю сла́вою в Небе́снем Ца́рствии Твое́м, со все́ми святы́ми, та́мо ликующими, да вку́пе с ни́ми ве́чно воспева́ет всесвято́е и́мя Твое́ с Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.

0
0
Сохранить
Поделиться: